print connection PP mysqli
--
idx: 0 name: pierre password: test
--
idx: 1 name: jean password: test
--